Světový inzertní server pro všechny.

Inzerenti všech zemí, spojte se!


Podmínky pro používání služeb webu

 

Závazná pravidla a podmínky používání služeb  webu s názvem WISfA, který je  provozován firmou Evžen László - FEL, dále jen provozovatel.

Každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen je dodržovat. Provozovatel  je oprávněným provozovatelem a správcem. V rámci provozu těchto webových stránek poskytuje provozovatel služby, které  umožňují uživatelům vkládat a vyhledávat inzeráty a další formy reklamy.

 

Uživatelem  služeb webu WISfA je každá osoba nebo firma, která se zaregistrovala a tím odsouhlasila tyto podmínky použivání tohoto webu.

 

Uživatel  není oprávněn využívat služeb webu WISfA k jakýmkoli účelům  odporujícím  zákonům.

 

Provozovatelem nejsou shromažďována žádná data osobní povahy. Kontaktním pojítkem  je pouze e-mailová adresa uživatele.

 

Uživatel  bere na vědomí, že data, která dobrovolně uvede na stránkách webu WISfA, mohou být  použita třetí osobou.  Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost  za případné neoprávněné zásahy třetích  osob, v důsledku  nichž tyto osoby získají přístup k datům uživatelů apod. Uživatel stvrzuje, že si je v této  souvislosti  vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných  zásahů třetích osob.

 

Uživatel  souhlasí se zasíláním e-mailů do schránky,  jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb webu WISfA. E-maily mohou  mít informační nebo reklamní charakter a budou odeslány provozovatelem.

 

Provozovatel nenese  žádnou odpovědnost za škody, které by  uživateli nebo třetím  osobám přímo nebo  nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo  v  souvislosti s využíváním služeb webu WISfA. Neodpovídá za  škody, které by  uživatelům nebo třetím osobám vznikly v  důsledku nemožnosti využívání služeb  webu WISfA / např. zásahem vyšší moci / nebo v přímé  či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

Provozovatel je oprávněn pro statistické účely sledovat údaje z profilu služeb webu WISfA 

 

Provozovatel není odpovědný za činnost uživatelů služeb webu WISfA ani za způsob  jakým  služby využívají. Provozovatel nenese žádnou  odpovědnost za zneužití  služeb webu WISfa.

 

Pokud   uživatel poruši podmínky či pravidla,  je provozovatel oprávněn  smazat inzerát, vložený uživatelem,  a to i v případě, že se  jednalo o placený inzerát, reklamu apod. Uživateli nevzniká  jakýkoliv nárok na náhradu.

 

Provozovatel i bez předchozího oznámení  je oprávněn bez souhlasu uživatelů služby webu WISfA  upravovat nebo měnit veškerá pravidla.

 

Další vztahy, které nejsou upravené těmito podmínkami mezi provozovatelem a uživateli se řídí platnými zákony České republiky.

 

Sepsané podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na stránkách WISfA.